Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

Webové stránky se upravují.

POPLATKY

INFORMACE K PLATBĚ POPLATKŮ V ROCE 2022 

Vážení občané,

OZV č. 5/2021 zavádí od 1. 1. 2022 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Na základě čl. 5. této vyhlášky, byla stanovena sazba poplatku ve výši 950,- Kč na osobu /rok    a nemovitost ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu.

Platby poplatku jsou upřednostňovány bezhotovostním převodem na účet obce Stříbrná Skalice, číslo účtu 122 71 51/0100.

Platby poplatků za obecní systém odpadového hospodářství lze uhradit převodem z účtu již      od 3. ledna 2022.

HOTOVOSTNÍ PLATBY v pokladně OÚ Stříbrná Skalice jsou možné až od středy 2. února 2022. Nově je možné platit veškeré platby platební kartou.

Výdej známek na popelnice na rok 2022 bude zahájen ve středu 2. 2. 2022, známky za rok 2021 platí do konce února 2022.

Splatnost poplatku -  do  30. 4. 2022

Občané s trvalým pobytem a majitelé rekreačních nemovitostí v obci Stříbrná Skalice, kteří mají zaplacen poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, mají možnost ukládat odpad ve sběrném místě -  dvůr  Obecního úřadu, Sázavská 323, Stříbrná Skalice, bezplatně  (s výjimkou stavební suti).                          

Důležité informace pro občany k zacházení s odpady

Prosíme občany, aby i v této složité době měli na paměti, jak zacházet s odpady a tím předcházeli šíření infekce. Pokud používáte jednorázové roušky, nebo kapesníky, je třeba s nimi zacházet, jakoby to byl infekční odpad! Měly by skončit v uzavřeném plastovém pytli a v domácnostech pak v nádobách na komunální odpad. Zavázaný plastový pytel poté odneste do černých/stříbrných kontejnerů nebo popelnic na komunální odpad. Tento odpad v žádném případě nesmí končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na separovaný odpad! Děkujeme za dodržování těchto opatření.

V případě dotazů, volejte na tel.č.  733 696 161 nebo 321 693 131

 

Poplatek ze psů

Předmět poplatku

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území obce Stříbrná Skalice.

 

Ohlašovací povinnost

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Držitel psa je povinen rovněž oznámit a prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře apod.).

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

za prvního psa

100,-Kč

za druhého psa

150,-Kč

za každého dalšího psa téhož majitele

500,- Kč

za druhého psa držitele, kterým je osoba starší 65 let

150,- Kč

a každého dalšího psa držitele, kterým je osoba starší 65 let

300,- Kč

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Obdobný postup platí pro výpočet poměrné výše poplatku při změně místa přihlášení nebo sídla.

 

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný dnem, kdy držitel psa splní svou ohlašovací povinnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené vyhláškou pro ohlášení vzniku poplatkové povinnosti.

 

Osvobození

 

Od poplatku je osvobozena držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

osoba provozující útulek pro zvířata, osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, kterým je osoba starší 65 let věku, a to včetně roku dovršení této věkové hranice (osvobození se nevztahuje na druhého a každého dalšího psa tohoto držitele).

V případě, že držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených obecně závaznou vyhláškou obce Stříbrná Skalice č. 6/2020, o místním poplatku ze psů (dále jen "vyhláška"), nárok na osvobození zaniká.

Zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel psa správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne jejího zániku (lze doložit např. dokladem od veterináře, apod.).

 


 

Termíny svozů květen – říjen 2022 (14 denní cyklus – sobota)

Datum: 3. 12. 2021

směsného komunálního odpadu pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

SBĚRNÉ MÍSTO

Datum: 3. 12. 2021

DVŮR OBECNÍHO ÚŘADU, SÁZAVSKÁ 323, STŘÍBRNÁ SKALICE

Informace pro stavby určené k individuální rekreaci

Datum: 3. 12. 2021

OZV č. 5/2021 zavádí od 1. 1. 2022 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.
Na základě článku 5 této vyhlášky, byla stanovena sazba poplatku ve výši 950,- Kč pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná F

Osvědčení o úspoře emisí

Datum: 9. 6. 2021

Osvědčení o úspoře emisí

MAPA SVOZU

Datum: 7. 6. 2021

MAPA SVOZU - 14 denní cyklus-sobota

SBĚRNÝ DVŮR ve dvoře OÚ, Sázavská čp. 323

Datum: 7. 6. 2021

SBĚRNÝ DVŮR ve dvoře OÚ, Sázavská čp. 323

HELP TEX - kontejner na textil

Datum: 17. 5. 2021

Charitativní ekologický sběr textilu a obuvi

Obecně závazná vyhláška 7/2020

Datum: 20. 1. 2021

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

#

Harmonogram pytlového svozu plastu a nebezpečných odpadů pro rok 2021

Datum: 6. 1. 2021

Termíny svozů květen – říjen 2021 (14 denní cyklus – sobota)
harmonogramu svozů směsného komunálního odpadu pro stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

Informace pro stavby určené k individuální rekreaci pro rok 2021

Datum: 5. 1. 2021

Informace k ceně a ke svozu komunálního odpadu pro stavby určené k individuální rekreaci pro rok 2021.

Olej z domácností

Datum: 11. 6. 2020

nakládání s olejem z domácností ve sběrném místě ve dvoře OÚ

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

8.12.2021 10:39

Aktuální teplota:

1,5 °C

Vlhkost:

86,2 %

Rosný bod:

-0,5 °C

Aktuální stavy toků

8.12.2021 09:50

Aktuální výška:

85 cm

8.12.2021 09:00

Aktuální výška:

106 cm

8.12.2021 09:50

Aktuální výška:

50 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovnormální
LG Český Šternberknormální
LG Poříčí nad Sázavounormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 74
TÝDEN: 490
CELKEM: 981240