Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

Osobní doklady

Praktické informace » Trvalý pobyt - přihlášení

Formulář - souhlas oprávněné osoby s přihlášením k TP

Plná moc k ohlášení změny místa trvalého pobytu

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU

Evidence obyvatel – Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu provádí Obecní úřad Stříbrná Skalice pouze občanům s českou státní příslušností (cizím státním příslušníkům tuto změnu provede pouze Cizinecká policie).

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

S účinností od 1. 7. 2009 lze na žádost občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na  kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu.    

Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla  ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení  úředně zrušen, nebo který  se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP s uvedením trvalého pobytu na území České republiky.

Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.

Za občana jehož svéprávnost  byla omezena tak, že není k tomu úkonu způsobilý, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho opatrovník.

Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Jaký je postup

Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek  k trvalému pobytu (je nutný originální tiskopis) a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.

Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu  matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý  pobyt na adrese otce, pokud nelze pobyt otce zjistit, má dítě trvalý pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním  obvodu se narodilo. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu.

Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně. Ten je automaticky ukončen na základě zápisu matriční události do agendového informačního systému evidence obyvatel matričním úřadem v místě úmrtí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, tedy cestovním pasem nebo řidičským průkazem, které jsou platné, popřípadě občanským průkazem s potvrzením o změně trvalého pobytu, u něhož byla oddělena jeho vyznačená část v důsledku předchozí změny trvalého pobytu, který je platný,

doložit oprávněnost užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, podnájemní smlouva se souhlasem vlastníka s podnájmem, apod.), je-li nájem na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (evidenční list, dodatek, potvrzení o trvání nájmu), vždy v originále, vlastnictví bytu nebo domu není potřeba předkládat, neboť tuto skutečnost ohlašovna ověří veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí, pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou, tedy osobou starší 18 let bez omezení svéprávnosti, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby, aby ztvrdila svým podpisem souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu na přihlašovacím lístku. Osobní účast se nevyžaduje, pokud přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu lze odevzdat pouze na originálním tiskopise (nelze stáhnout z internetu a vytisknout, okopírovat, ani jinak rozmnožit k odevzdání na úřadě, elektronická forma slouží pouze jako vzor). Ohlašovna našeho úřadu vám přihlašovací lístek dá k podpisu již s vyplněnými údaji vytištěnými po provedení změny v informačním systému.

Dalšími tiskopisy jsou:

plná moc k zastoupení při ohlášení změny trvalého pobytu,

souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému pobytu ,

Jsou k dispozici ke stažení a je na nich nutné úřední ověření podpisu.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za změnu místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písmeno d) 50 Kč za osobu uvedenou na jednom přihlašovacím lístku. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

Kteří jsou další účastníci

Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněná užívat byt, pokud touto osobou není přihlašovaný sám.

Ohlašovna  je pak dále povinna  ve lhůtě 15 dnů od  zaevidování změny oznámit vlastníkovi objektu změnu v počtu přihlášených osob s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud není oprávněnou osobou).

Vlastníkovi objektu, který vlastnictví prokáže na  jeho  písemnou žádost  ohlašovna 

sdělí jméno, příjmení a datum  narození  občana, který je přihlášen k trvalému pobytu v uvedeném objektu. Správní poplatek činí 15 Kč za první stranu a 5 Kč za každou i započatou stranu výpisu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je dle  zákona o občanských průkazech  povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu.

Je potřeba:

stávající občanský průkaz, potvrzení o změně trvalého pobytu vystavené ohlašovnou, které je vydáno jen v případě, že občan ohlašuje změnu údaje o místu trvalého pobytu s platným občanským průkazem.

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. 

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

26.9.2022 17:29

Aktuální teplota:

16 °C

Vlhkost:

76 %

Rosný bod:

11,8 °C

Aktuální stavy toků

26.9.2022 16:50

Aktuální výška:

98 cm

26.9.2022 17:00

Aktuální výška:

113 cm

26.9.2022 16:50

Aktuální výška:

114 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovnormální
LG Český Šternberknormální
LG Poříčí nad Sázavounormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 255
TÝDEN: 255
CELKEM: 1044918