Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

Matrika

pondělí a středa 8:00 - 11:45     13:00 - 17:00

matrikářka: Jaroslava Kaňková

oddávající: starosta Miroslav Šmied
                    místostarosta Tomáš Rob

prosíme nejdříve dohodnout telefonicky termín - telefon 321 693 131

matriční obvody: Stříbrná Skalice (Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní  Střimelice, Hradec),  Vlkančice (Vlkančice, Pyskočely)

Zákon č. 128/2022, Lex Ukrajina II,  § 4, odst 1 a 3 – upuštění od vybírání správních poplatků
Opatření v oblasti správních poplatků – výňatek ze zákona Lex Ukrajina II
(1) Orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona o správních poplatcích (dále jen „správní úřad“), se zmocňují k upuštění od vybrání správního poplatku od fyzické osoby, která vstupuje nebo pobývá na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace (dále jen „dotčený poplatník“). Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatek, u kterého vznikla poplatková povinnost do 31. března 2023.
(2) Pokud správní úřad nevybral správní poplatek od dotčeného poplatníka v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí se na to jako na upuštění od vybrání správního poplatku na základě zmocnění podle odstavce 1.
(3) Správní úřad se zmocňuje k vrácení správního poplatku dotčenému poplatníkovi vybraného v období ode dne 24. února 2022 do dne bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona. V takovém případě správní úřad vrátí správní poplatek v plné výši na žádost dotčeného poplatníka. Ustanovení § 7 odst. 3 a 5 zákona o správních poplatcích se použijí obdobně.
(4) Správní úřad zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup, že využívá zmocnění podle odstavce 1 nebo 3, s uvedením správních poplatků, od jejichž vybrání upouští.

 

 

Matrika zajišťuje:

1. vydávání matričních dokladů (rodných, oddacích a úmrtních listů) a jejich druhopisů - Žádost o vydání formuláře k matričnímu dokladu pro použití v EU 

2. umožnuje nahlížení do matrik (knihy - narození, úmrtí, oddací)

Žádost o náhled nebo výpis z matriky dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Do matričních knih může nahlédnout dotyčná osoba, jíž se zápis týká, nebo členové její rodiny v linii přímé a zplnomocněný zástupce. V případě osvojení mohou do zápisu nahlédnout pouze osvojitelé, osvojenec pak až po dosažení 12 let věku.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., sazebník Položka 2

Pokud potřebujete potvrdit nebo úředně ověřit osobní údaje zapsané v matričních knihách, obraťte se na městský nebo obecní úřad, u něhož je zápis, o který se jedná, uveden – údaje se poskytují pouze oprávněným osobám.

Požádá-li fyzická osoba uvedená v odstavci 1písm.a), b) a d) nebo odstavci 5 zákona č. 301/2000 Sb. o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční knihy narození jsou archivovány u příslušného matričního úřadu po dobu 100 let od posledního zápisu, knihy manželství, registrovaného partnerství a úmrtí po dobu 75 let od posledního zápisu. Pak jsou knihy předávány příslušnému státnímu archivu.

3. sepsání zápisu o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k nenarozenému i narozenému dítěti (je nutné předložit občanské průkazy, rodné listy a žena těhotenský průkaz, pokud je žena rozvedená, tak předloží rozsudek soudu o rozvodu s nabytou právní mocí, pokud je vdova pak úmrtní list manžela, pokud rodiče mají již spolu jiné dítě, pak rodný list tohoto dítětě)

4. žádost o uzavření manželství (nutné předložit dotazník k uzavření manželství, rodný list, občanský průkaz, je-li některý ze snoubenců ovdovělý pak úmrtní list zemřelého manžela/ky, rozvedený doloží soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci)

5. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině (nutné předložit občanský průkaz, rodný list)

6. vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků (nutné předložit rodné listy, občanské průkazy, případně rozvodové rozhodnutí s nabytím právní moci nebo úmrtní list)

7. eviduje prohlášení o uzavření manželství církevním obřadem

8. uzavření manželství v obřadní síni Obecního úřadu Sázavská čp. 323 (zasedací místnost), v obřadní síni radnice Stříbrná Skalice čp. 19, případně na jiném vhodném místě   ve svém matričním obvodu za poplatek dle zákona

oddací hodiny:

  • pondělí - pátek: 10:00 - 14:00
  • sobota: 10:00 - 16:00

9. vystavuje rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení

10. ověřuje shody opisů nebo kopií listin - vidimace

11. ověřuje pravost podpisů na listinách - legalizace

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

1.6.2023 13:24

Aktuální teplota:

26,7 °C

Vlhkost:

37,6 %

Rosný bod:

11 °C

Aktuální stavy toků

1.6.2023 12:50

Aktuální výška:

87 cm

1.6.2023 12:00

Aktuální výška:

107 cm

1.6.2023 12:50

Aktuální výška:

101 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácovnormální
LG Český Šternberknormální
LG Poříčí nad Sázavounormální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:163
TÝDEN:824
CELKEM:1098398