Obec Stříbrná Skalice
Stříbrná
Skalice

POPLATKY ZA PSA

OZV 2/2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 450.22 kB

Obecně závazná vyhláška číslo 2/2023 obce Stříbrná Skalice o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice se na svém zasedání dne 26.10.2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Obec Stříbrná Skalice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

 3. Správcem poplatku je obecní úřad.

Čl. 2Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla.

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 4 Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa 100 Kč,

  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč.

 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Čl. 5 Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 6 Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 2. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, který je osobou starší 65 let.

 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká .

Čl. 7 Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku ze psů, ze dne 19. listopadu 2020.

Čl. 8 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Josef Havlík v. r.
starosta

PaedDr. Jana Bittnerová v. r.
místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné „čipování“ psů! (250.12 kB)

 

 

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Aktuální teplota

16.6.2024 11:06

Aktuální teplota:

24.0 °C

Vlhkost:

64.2 %

Rosný bod:

16.8 °C

Aktuální stavy toků

16.6.2024 10:50

Aktuální výška:

88 cm

16.6.2024 10:40

Aktuální výška:

102 cm

16.6.2024 10:50

Aktuální výška:

97 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Kácov normální
LG Český Šternberk normální
LG Poříčí nad Sázavou normální

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hlášení rozhlasu

Hlášenírozhlasu.cz

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:73
TÝDEN:1431
CELKEM:1185697